Obchodné podmienky
 • Tieto stránky poskytujú elektronický prehľad produktov spoločnosti Sontek. Nejde o elektronický obchod ale o elektronický katalóg. Vyžiadaním cenovej ponuky na našich stránkach nedochádza k uzavretiu zmluvy na diaľku ani inej zmluvy. Zákazník sa vyžiadaním cenovej ponuky k ničomu nezaväzuje.
Ochrana osobných údajov
 • Kto je správca osobných údajov
 • Zásady spracovania osobných údajov
  • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
  • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
  • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
  • prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
  • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú spracovávané
  • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.
 • Aké sosobné údaje spracovávame?
  • emailová adresa
 • Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame?
  • Za účelom vzájomnej komunikáce
 • Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?
  • neposkytujeme
 • Podľa GDRP sú Vaše práva:
  • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
  • Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
  • Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
  • Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
  • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
  • Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
  • Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)
 • v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.